Програма «Питна вода сіл Іваньківської сільської ради» на 2018 - 2020 роки

Додаток

 до рішення сесії сільської ради

 № 3-9/VІІ від 22.12.2017 року

 

 

 

Програма

«Питна вода сіл  Іваньківської  сільської  ради»

на 2018 - 2020 роки

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         Програма «Питна вода сіл  Іваньківської  сільської  ради» на 2018-2020 роки» (далі - Програма) спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення споживачів якісною питною водою відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» і статті 3 Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2016 - 2020 роки».

         Забезпечення населення сіл  Іваньківської  сільської  ради питною водою з якістю відповідно до вимог державного стандарту є однією з пріоритетних проблем, розв'язання якої необхідно для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності та підвищення рівня життя населення.

Розроблення Програми обумовлено:

• незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел питного водопостачання;

• потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в селі внаслідок низької якості питної води;

• незадовільним технічним станом і зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення в селах Іваньківської сільської  ради; 

• застосування застарілих технологій і обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення в селах  Іваньківської сільської  ради; 

 • високою енергоємністю централізованого водопостачання і водовідведення;

• обмеженістю інвестицій і дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання й водовідведення в селах Іваньківської сільської  ради; 

         Водопостачання та водовідведення  здійснюватиме Іваньківської сільське комунальне підприємство. Зношеність водопровідних мереж тягне за собою погіршення якості питної води та створює серйозну небезпеку для здоров'я населення Іваньківської сільської ради, обумовлює високий рівень захворюваності кишковими інфекціями, гепатитом, збільшує ризик впливу на організм людини канцерогенних факторів.

         Крім цього на діючих водозаборах збільшився рівень мінералізації та жорсткості води. Це викликано підвищенням рівня підземних вод.Через це значна частина води,що збирається з підземних джерел не відповідає вимогам ДОСТу 2874-82.

         Діючі тарифи на послуги питного водопостачання та водовідведення для   населення Іваньківської сільської  ради   не   відшкодовують витрат на виробництво, не враховують інвестиційної складової та не дозволяють розвивати водопровідно-каналізаційне господарство села з застосуванням сучасних технологій, що обумовлює поступовий його занепад. Тому проблема водопостачання населення Іваньківської сільської ради питною водою належної якості має стратегічне значення і потребує комплексного вирішення.

Розділ II
МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

         Метою Програми є:

- покращення забезпечення населення Іваньківської сільської   ради   питною  водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі;

- підвищення ефективності та надійності її функціонування;

- поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в селах;

- відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішення завдань щодо:

• попередження забруднення джерел питного водопостачання на основі постійного моніторингу стану підземних вод та прогнозу зміни гідрогеологічної ситуації, забезпечення їх відповідності санітарно-епідемічним вимогам;

• підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання та водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів;

• удосконалення технології підготовки води на водоочисних станціях;

• контролю якості питної води;

• розвитку систем забору, транспортування питної води та водовідведення;

• розвитку нормативно-правової бази з питань водопостачання та водовідведення;

• розвитку господарського механізму, що стимулює енергозбереження та економію води за рахунок державної підтримки, розвитку та сталого функціонування водопровідно-каналізаційної мережі.

 

Розділ IІІ
НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

         Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

• охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання;

• розвиток і реконструкція систем водопостачання та водовідведення;

• забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення ресурсоенергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод і відповідним обладнанням та приладами контролю.

         Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання включає:

• покращання стану зон санітарної охорони джерел водопостачання;

• благоустрій водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об'єктів;

• захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу сільськогосподарських об'єктів, що створюють загрозу забруднення вод;

• укріплення берегів ставків.

         У результаті здійснення цих заходів, а також заходів, передбачених Загальнодержавною програмою розвитку водного господарства, іншими загальнодержавними та цільовими програмами, зменшиться потрапляння забруднюючих речовин у джерела питного водопостачання.

Розвиток і реконструкція систем питного водопостачання та водовідведення Іваньківської сільської   ради передбачає:

• будівництво та реконструкцію водопровідних споруд, мереж водопостачання та водовідведення;

• реконструкцію систем водопостачання житлових будинків;

• облаштування систем доочистки питної води;

• будівництво та реконструкцію споруд з очищення стічних вод;

• запобігання аваріям на підприємстві питного водопостачання та водовідведення.

         Завдання Програми можуть бути виконані за умови реалізації взаємопов'язаних заходів інших програм, зокрема, Загальнодержавної програми розвитку водного господарства, Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2018 - 2020 роки.

 

Розділ ІV
ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

         На першому етапі (2018 - 2019 роки) передбачається:

•  виконання робіт з відновлення, реконструкції, будівництва систем питного водопостачання та водовідведення Іваньківської сільської   ради, а також з охорони та покращання стану водних об'єктів - джерел питного водопостачання;

• здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування систем питного водопостачання і водовідведення, які забезпечать поступове поліпшення якості питної води, у тому числі за рахунок розширення обсягів використання підземних вод;

• забезпечення проведення державного моніторингу вод і державного обліку у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення.

         На другому етапі (2018 - 2020 роки) передбачається завершення найбільш капіталовитратних заходів, які дадуть змогу докорінно покращити забезпечення населення Іваньківської сільської ради якісною питною водою і в достатній кількості.

 

Розділ V
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

         Безперебійне питне водопостачання та водовідведення забезпечується на основі єдиного управління, впровадження новітніх технологій, освоєння капіталовкладень, стабілізації економічного становища підприємства питного водопостачання та водовідведення, зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.

         В основу управління у сфері питного водопостачання та водовідведення покладено такі принципи: взаємоузгодженість діяльності підприємства водопровідно-каналізаційної мережі; удосконалення роботи з розмежування повноважень у цій сфері між органами виконавчої влади та Іваньківською сільською радою.

         Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснюює виконавчий комітет Іваньківської сільської ради .

 

Розділ VI
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

         Фінансування Програми, з урахуванням заходів, які фінансуються у рамках державних, регіональних та галузевих програм і проектів, що реалізуються, здійснюється за рахунок:

• коштів Державного бюджету України;

• коштів обласного бюджету;

• коштів сільського бюджету відповідно до даної Програми в порядку, встановленому законом;

• інших джерел надходження, у тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків, тощо;

• удосконалення механізму розподілу платежів за спеціальне водокористування.

Відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України»  Іваньківська  сільська рада спільно з Маньківською   РДА  щорічно  надає  обґрунтувані пропозиції управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації по фінансуванню заходів даної Програми з держбюджету для подальшого подання їх центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства з мето включення їх до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку та проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

Кошти  бюджету  Іваньківської сільської ради можуть використовуватися на підтримку таких заходів:

• реконструкція та будівництво систем водопостачання та водовідведення;

• співфінансування заходів Програми, що фінансуться з державного бюджету;

• роботи з поліпшення стану водних об'єктів - джерел питного водопостачання;

• попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві;

• благоустрій водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об'єктів;;

• на інші заходи з поліпшення водопостачання та водовідведення;

 

Розділ VII

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

         Контроль за виконанням цієї Програми здійснює в межах повноважень визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Іваньківської сільської ради.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється відповідно до Законів України "Про питну воду та питне водопостачання" та "Про охорону навколишнього природного середовища".

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється відповідно до діючого законодавства.

 

Розділ VIII
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

         Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

• реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

• підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та водовідведення;

• населення, Іваньківської сільської ради підприємства, установи та організації питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання;

• поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;

• охорону та раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

• впровадження на підприємстві питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

• підвищення ефективності функціонування підприємства питного водопостачання та водовідведення;

• зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;

• модернізацію інфраструктури підприємств питного водопостачання;

• оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та доходів населення.

 

 

 

Секретар сільської ради                                       Г.В.Почапська

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь